Výzva k podání nabídek - 

pro zakázku malého rozsahu na stavební práce

"Dokončení stavebních úprav objektu čp. 48 s přístavbou evakuačního výtahu"

Předmět veřejné zakázky a technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky je dokončení stavebních úprav objektu čp. 48 s přístavbou evakuačního výtahu. Podrobná technická specifikace předmětu plnění včetně technických podmínek a dalších technických informacích je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy (dále jen „Projektová dokumentace“). Vzhledem k tomu, že se jedná o dokončení stavebních úprav, Zadavatel upozorňuje, že součástí předmětu plnění nejsou činnosti, které jsou v Projektové dokumentaci označeny fialovou barvou.

Předmět veřejné zakázky je dále rozveden v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který je přílohou č. 2 této výzvy. Položkový rozpočet je kompletní a obsahuje pouze dodávky, služby a stavební práce, které jsou součástí předmětu tohoto výběrového řízení.

Specifikace povinností vybraného dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, je uvedena v závazném návrhu smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), která je přílohou č. 3 této výzvy. Smlouva obsahuje mimo jiné podmínky realizace předmětu výběrového řízení, platební podmínky a další smluvní podmínky stanovené Zadavatelem.

Pokud se ve výzvě nebo v jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo služeb, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu plnění a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení/nabídky. Nabídku lze podat pouze na celý předmět plnění. Zadavatel dále upozorňuje, že technický dozor k předmětu této veřejné zakázky nesmí vykonávat dodavatel, ani osoba s dodavatelem propojená.

Úpúlné znění zadavací dokumentace ke stažení zde:

  1. Text výzvy k podání nabídek
  2. Stavební dokumentace
  3. Položkový rozpočet
  4. Smlouva o dílo
  5. Čestné prohlášení
  6. Krycí list nabídky

 

01_Diakonie_Krabcice_a02_Diakonie_Krabcice_aSnímek obrazovky 2021-09-30 v 11.09.22Snímek obrazovky 2021-09-30 v 11.09.51

Nabídky se podávají na adresu pro podání nabídek, v uzavřené obálce označené identifikačními údaji účastníka a nápisem NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

„Dokončení stavebních úprav objektu čp. 48 s přístavbou evakuačního výtahu“ 

k rukám Mgr. Roberta Sunegha 

Nabídky je možné podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek v listinné podobě, a to osobně, poštou, nebo prostřednictvím kurýra na adresu pro podání nabídek v době mezi 10:00 – 17:00 (v poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 12:00 hodin). V případě osobního podání nabídky doporučujeme předjednat předání nabídky s kontaktní osobou. Všechny nabídky musí být doručeny na adresu pro podání nabídek před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. 

Lhůta pro podání nabídek je do 14. 12 2021 do 12:00 hodin. 

Adresa pro podání nabídek je AQE Administration, s.r.o., Školní 98, 252 43 Průhonice.