Naše poslání:

být domovem pro naše rodiče

 

Úcta, respekt, partnerství

Naše jednání je výrazem úcty, respektu a partnerství. Eliminujeme tak institucionální prvky a přinášíme osobní rozměr.

Křesťanské hodnoty

Vycházíme z křesťanských hodnot. Diakonie je zřízena Evangelickou církví (ČCE) a ta do jeho služby a principů přináší uplatňování křesťanských hodnot: fortelnost, milosrdenství, společenství a naděje

Profesionální růst

Třetím klíčovým principem je profesionální růst. V profesionalitě vidíme východisko pro zdárné plnění smyslu poskytování sociální služby. Vnímáme potřebu zajištění trvalého růstu jako naplnění přirozeného principu růstu a rozvoje. Dbáme na uplatnění všech nástrojů, které profesionální rozvoj přinesou. Jde jak o získávání nových informací, angažovanost v odborných grémiích, tak osvojování konkrétních dovedností a vnitřní růst a rozvoj reflexe a uvědomování si své pozice v naplňování poslání střediska.

Naše nejbližší cíle:

 1. Vytvářet uživatelům příjemné a bezpečné prostředí, které se co nejvíce blíží přirozenému prostředí.
 2. Zajistit maximální spokojenost klientů v oblasti stravování.
 3. Zajištění maximální spokojenosti klientů v oblasti trávení volného času.
 4. Podporovat uživatele v kontaktu s rodinou, přáteli, pomáhat navazovat sociální vztahy.
 5. Dosahování úrovně kvality Certifikací od ČALS každé dva roky.

Připojujeme se k těmto níže uvedeným základním principům - vedle toho je podrobně rozpracováváme v etickém kodexu: 

 • podporujeme samostatnost uživatelů
 • respektujeme lidská práva uživatelů
 • klademe důraz na respektování lidské důstojnosti
 • podporujeme sociální začlenění uživatelů
 • naše podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů
 • naše podpora působí na uživatele služby aktivně
 • služby jsou poskytovány v náležité kvalitě

Zpět: kapitola O NÁS