DOMOV PRO SENIORY

Kam směřujeme:

Služba Domov pro seniory vyrůstá z dlouhodobé tradice spolehlivé a kvalitní práce, kterou Diakonie ČCE v Krabčicích naplňuje. Domov si ve svém poslání "Domov pro naše rodiče" vytyčil orientaci na osobní a profesionální stránku služby. Lidé, kteří se rozhodnou pro naše služby získají profesionální servis s lidskou tváří. 

Základní činnosti poskytované služby:

 • poskytnutí ubytování - od 1.1. 2018 28 lůžek
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další činnosti poskytované služby:

 • zajištění pravidelné lékařské péče (2x v týdnu dochází do zařízení praktický lékař, 1x v týdnu psychiatr a 1x za týden chirurg)
 • na základě orinované péče lékařem zajišťujeme pohybová rehabilitace
 • poskytnutí duchovní péče (organizace bohoslužeb, biblických hodin, pastorační péče a doprovázení umírajících, pohřebních rozloučení).

Kvalitní službu nejsme schopni poskytnout osobám: 

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení pobytových služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Cíle služby.

 1. Podporovat uživatele vadaptaci na nové prostředí.
 2. Zlepšovat nebo udržovat stávající schopnosti v sebeobsluze
 3. Podporovat uživatele v sociálním začleňování
 4. Podporovat uživatele ve zvládání přiměřených rizik

Zásady poskytované služby:

Kromě principů stanovených zákonem je pro nás výchozí princip formován posláním. Usilujeme o budování Domova pro naše rodiče – v tomto poslání vyjadřujeme charakteristiku jednání s uživateli služby. Kdy naše jednání je výrazem úcty, respektu a partnerství. Eliminujeme tak institucionální prvky a přinášíme rozměr osobní a uživateli očekávaný charakter služby, jež je jednoznačně službou osobní.

Dalším významným principem je naplňování čtyř základních hodnot Diakonie: milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje. Tyto hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Milosrdenství rozšiřuje naši profesionalitu o vyšší stupeň empatie a vnímání individuálních potřeb uživatelů.

Naděje je pro nás cíl, vize do budoucna, Domov má svou historii, ale v čase se rozvíjí, vzděláváme se a chceme se někam posunout. Je pro nás důležitý profesionální růst. V profesionalitě vnímáme východisko pro zdárné plnění smyslu poskytování sociální služby. Vnímáme potřebu zajištění trvalého růstu jako naplnění přirozeného principu růstu a rozvoje. Dbáme na uplatnění všech nástrojů, které profesionální rozvoj přinesou. Jde jak o získávání nových informací, angažovanost v odborných grémiích, tak osvojování konkrétních dovedností a vnitřní růst a rozvoj reflexe a uvědomování si své pozice v naplňování poslání střediska.

Fortelnost je pro nás profesionalita, která vyrovnává hranice milosrdnosti a vidíme ji také v naplňování požadavků ze zákona:

 • podporujeme samostatnost uživatelů (nerozhodujeme za uživatele, podporujeme je, aby sami činili rozhodnutí, podporujeme je v samostatnosti v denních činnostech apod.)
 • respektujeme lidská práva uživatelů (uživatelé se mohou volně pohybovat, umožňuje-li jim to zdravotní stav, dbáme na lidskou důstojnost respektem k uživatelům, vždy hájíme jejich zájmy, nezasahujeme do soukromého života uživatelů, atd.)
 • klademe důraz na respektování lidské důstojnosti (důstojnost v intimních oblastech, jako je např. osobní hygiena, soukromí při oblékání apod.)
 • podporujeme sociální začlenění uživatelů (podpora uživatelů v opouštění domova, odjezdy k rodinám, návštěvy rodin a známých kdykoliv, přístup veřejnosti do domova, výlety do okolí apod.)
 • naše podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů (respektujeme individualitu každého uživatele, pracujeme na individuálních plánech spolu s uživateli a jejich rodinami apod.)
 • naše podpora působí na uživatele služby aktivně (nabízíme aktivizaci uživatelům, podporujeme v samostatnosti v denních činnostech, hledáme hranici, kde uživatel činnost zvládne sám a kde potřebuje podporu, apod.)
 • služby jsou poskytování v náležité kvalitě (snažíme se o poskytování kvalitního bydlení- opravy a úpravy na odděleních; kvalitního jídla – schůzky stravovací komise, porady vedení; kvalitní péče – maximální podpora vzdělávání pracovníků)

Ve společenství vidíme práci v týmu, spolupráci, předávání informací.