DOMOV PRO SENIORY

Kam směřujeme:

Služba Domov pro seniory vyrůstá z dlouhodobé tradice spolehlivé a kvalitní práce, kterou Diakonie ČCE v Krabčicích naplňuje. Domov si ve svém poslání "Domov pro naše rodiče" vytyčil orientaci na osobní a profesionální stránku služby. Lidé, kteří se rozhodnou pro naše služby získají profesionální servis s lidskou tváří. 

Základní činnosti poskytované služby:

 • poskytnutí ubytování - od 1.1. 2018 28 lůžek
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další činnosti poskytované služby:

 • zajištění pravidelné lékařské péče (2x v týdnu dochází do zařízení praktický lékař, 1x v týdnu psychiatr a 1x za týden chirurg)
 • na základě orinované péče lékařem zajišťujeme pohybová rehabilitace
 • poskytnutí duchovní péče (organizace bohoslužeb, biblických hodin, pastorační péče a doprovázení umírajících, pohřebních rozloučení).

Kvalitní službu nejsme schopni poskytnout osobám: 

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení pobytových služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Cíle služby.

 1. Podporovat uživatele v adaptaci na nové prostředí.
 2. Zlepšovat nebo udržovat stávající schopnosti v sebeobsluze
 3. Podporovat uživatele v sociálním začleňování
 4. Podporovat uživatele ve zvládání přiměřených rizik

Zásady poskytované služby:

Výchozí princip je formován posláním. Usilujeme o budování Domova pro naše rodiče – v tomto poslání vyjadřujeme charakteristiku jednání s uživateli služby. Kdy naše jednání je výrazem úcty, respektu a partnerství. Eliminujeme tak institucionální prvky a přinášíme rozměr osobní a uživateli očekávaný charakter služby, jež je jednoznačně službou osobní.

Dalším významným principem je naplňování křesťanských hodnot. Diakonie definovala čtyři klíčové hodnoty, které určují charakter služby: milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje. Aktivní služba je integrální součástí života církve a tak do naši práce tyto principy zásadně promlouvají.  

Milosrdenství pro práci s uživatelem znamená:

 • vnímání individuálních potřeb uživatelů
 • jednat vždy s respektem
 • poskytnout emoční podporu

Milosrdenství pro práci se zaměstnancem znamená:

poskytování pomoci v obtížné životní situaci – sociální fond, sociální bydlení, sociální 
půjčky, sociální automobil.


Fortelnost se projevuje v práci zaměstnance:

 • práci vykonává dle platných pravidel a postupů k danému úkonu s lehkostí
 • dobře se orientuje, práci vykonává dle svého odborného zaměření
 • umí si v dané situaci poradit.
 • udržování profesionální hranice
 • dodržování mlčenlivosti

Fortelnost je pro nás profesionalita, která vyrovnává hranice milosrdenství a vidíme ji také 
v naplňování požadavků ze zákona:

 • naše podpora působí na uživatele služby aktivně (nabízíme aktivizaci uživatelům, 
  podporujeme v samostatnosti v denních činnostech, hledáme hranici, kde uživatel 
  činnost zvládne sám a kde potřebuje podporu, apod.)

služby jsou poskytování v náležité kvalitě (snažíme se o poskytování kvalitního 
bydlení - opravy a úpravy na odděleních; kvalitního jídla – schůzky stravovací 
komise, porady vedení; kvalitní péče – maximální podpora vzdělávání pracovníků)

Naděje pro práci zaměstnance znamená:

 • rozumět osobnímu rozvoji a hledat k němu příležitosti formou vzdělávacích aktivit, 
  abychom se někam posunuli
 • být trpělivý a mít zdravý odstup
 • ochota pracovat na rozvoji organizace
 • osobní angažovanost
 • dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy v tíživých situacích

Naděje pro práci s uživatelem znamená:

 • plánování budoucnosti uživatele formou individuálního plánování 

Společenství pro práci zaměstnance:

 • vedle týmové spolupráce usilujeme o vzájemné propojení se
 • hledání společných řešení
 • respekt k individualitě každého jedince
 • předávání zkušeností dobré praxe
 • přijímat i poskytnout zpětnou vazbu a hodnocení
 • vnímat odpovědnost za sebe i Diakonii ČCE

Společenství pro uživatele:

 • připravujeme společenské a kulturní akce, kde se setkáváme
 • snaha o zapojení uživatelů v rámci společných aktivit